Justice.cz

je oficiální server českého soudnictví. Na tomto portálu naleznete podrobné informace o ministerstvu spravedlnosti, soudech, státních zastupitelstvích, rejstříku trestů, ale také o vězeňské službě či o Institutu kriminologie a prevenční službě.

e-Justice

- je projekt ministerstva spravedlnosti pod patronátem Jiřího Pospíšila. Má za cíl zefektivnit a zrychlit stále se opakující úkony bez zbytečných průtahů a stohů spisů. Díky tomuto projektu můžete zjistit z pohodlí vašeho domova informace o platebním rozkazu, využít podatelnu, procházet Insolventní rejstřík, Obchodní rejstřík či rejstřík trestů.

ISIR – Insolvenční rejstřík

je jedním ze základních prvků reformy insolvenčního zákona. Jeho hlavním posláním je umožnit veřejnosti nahlížet do rozhodnutí soudů v insolvečních řízení, zjistit veškeré údaje o insolvenčních správcích a i informace, které byly státem stanovené o osobě dlužníka. Rejstřík se řídí zákonem o ochraně osobních údajů, takže některé údaje jsou anonymizovány.

Insolvenční zákon

je zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, který nabyl účinnosti v lednu 2008. Tento nový zákon ve velké míře mění právní prostředí, v němž je řešen úpadek dlužníka.

Obchodní rejstřík

je databáze firem, která zadarmo v prostředí internetu dovoluje hledání podle firem či podle právnických osob-společníků. Nově je do této databáze implementována Evidence dlužníků.

Reforma justice

tato koncepce byla předestřena v roce 2007 tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Vytyčila si časový horizont let 2008-2010, kdy chce provést zásadní reformu nefungující justice. Pospíšil měl v plánu se zaměřit především na tyto oblasti soudnictví: soudů a jejich vnitřní organizace, personálního obsazení, implementace moderních technologií v konání soudů a na úroveň právních předpisů.

Elektronický podpis

pomáhá identifikovat a ověřovat fyzickou osobu v prostředí internetu. Nyní se běžně používá při komunikaci občana vůči státní správě, a to hlavně v oblasti daní, a v komunikaci orgánů státní správy mezi sebou.

Stav české justice

největší problém je dlouhodobě spatřován v činnosti soudů, jejich rychlosti konání a rozhodování. Změnu mohou přinést pouze systematické a všeobecné změny, které jsou obsaženy v konceptu Reformy justice.

Advokát

je taková osoba, která je právnicky vzdělaná a za úplatu poskytuje fyzickým či právnickým osobám své služby, např. zastupování před soudy.

Notář

se rozumí pouze fyzická osoba, která splnila nároky dle zákona. Státem je pověřena k sepisování veřejných listin, úschově či k činnosti soudního komisaře.

Soudy

reprezentují jednu ze tří základních mocí – soudnictví, které by mělo být nezávislé.

Justice

pod pojmem justice si lze představit myšlenku právně spravedlivého a morálního konceptu v rámci společnosti.

Datové schránky

jsou průlomem v komunikaci občana se státní správou a staví na stejnou úroveň dokumenty v elektronické a listinné podobě. K používání dojde od 1. července 2009. Po zažádání o schránku na ministerstvu vnitra, Vám bude vytvořen elektronický prostor, kam Vám státní správa bude zasílat dokumenty.

Digitální certifikát

je digitálně podepsaný veřejný klíč, který se používá k zašifrování zpráv a jak název napovídá, je veřejný, známý. Naproti tomu privátní klí č se používá k dešifrování zpráv od odesílatele a je tajný.

Úvěrové podvody

se dopouští každý, který ve snaze o získání úvěru či hypotéky zamlčí důležité informace o své finanční bonitě či pod nátlakem donutí někoho jiného, aby si půjčil peníze místo něj.

Živnostenský rejstřík

umožňuje vyhledávat fyzické osoby/podnikatele ve své databázi dle jména, místa působení či identifikačního čísla.

Registr živnostenského podnikání

je synonymním souslovím pro živnostenský rejstřík

Ústřední evidence podnikatelů

o tuto evidenci se stará ministerstvo úřadu a obchodu a o vykonávání živnostenských povinností se na území ČR stará 242 živnostenských úřadů.